Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
14 Ιαν
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση  νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες  προς τους επισκέπτες/τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.
 
 
 
Η δεύτερη πράξη απευθύνεται σε σύνολο 25 ωφελουμένων, αποφοίτων ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ (18-64 ετών)
12 Ιαν
Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την : « Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) μεταλλικών στεγάστρων διαστάσεων 19,50 (Π) Χ 29,88 (Μ) Χ 3,66 (Υ)  από κλειστές διατομές – κοιλοδοκούς - ορθογωνικής μορφής, πλήρως γαλβανισμένες εν θερμώ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641.  για τις ανάγκες του Δημοτικού Camping », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες τριάντα χιλιάδες και είκοσι (230.020,00€) με το Φ.Π.Α. 24%.
03 Ιαν
Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ
 
 
έχοντας υπόψη:
 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
 
2. την υπ’ αριθ. 2021/14/Βαπόφαση διοικητικού συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ ΑΕ .
 
 
3. Την υπ’ εξαιρούμενες του άρθρου 6 του Ν.2527/97 & του άρθρου 21 του Ν.2190/94
 
 
 
 
 
Ανακοινώνει
 
 
Την πρόθεση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ νασυνάψει σύμβαση μίσθωσης εργασίας για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης  με αντικείμενο:Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουρισμό -(Ευρωπαϊκού Προγράμματος).
 
 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί(1) ένα άτομο ειδικότητας διοικητικού προσωπικού συνολικά για έξι μήνες.
21 Δεκ
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 15.01.2022
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΟΠΣ 5031786) & το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση  νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες  προς τους επισκέπτες/τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.  
10 Δεκ
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 20.12.2021 
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΟΠΣ 5031786) & το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση  νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες  προς τους επισκέπτες/τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.  
30 Νοε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 12.12.2021
Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 υλοποιείται το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΟΠΣ 5031786) & το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»(ΟΠΣ 5030838) που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων με πιστοποίηση  νέων προσόντων καθώς και στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες  προς τους επισκέπτες/τουρίστες της Αλεξανδρούπολης.  
Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ