Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
25 Νοε

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό  για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “«“Innovative instruments  for  the preservation and promotion of cultural and natural heritage in the cross border area/TOURISM-e” της  Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης   Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου  55.080,65ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

09 Νοε

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως,  για τη χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

29 Μαϊ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  2. Την υπ’ αριθ. 2020/05/Θ απόφαση διοικητικού συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.

  3. Τις υπ’ εξαιρούμενες του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 & του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

  4. Την με αριθμό 2019/02/ΣΤ΄ απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην αποδοχή των όρων του έργου.

  5. Την με αριθμό 2019Β/2/Ζ΄ απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της ομάδας έργου.

  6. Τη σύμβαση χρηματοδότησης № В2.6Σ.07/09.10.2017

  7. Την αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

18 Μαϊ

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 18/05/2020 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 2020/05/Z απόφαση του ΔΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωση του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ στην Αλεξανδρούπολη, για τρεις (3) θερινές περιόδους, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μίσθωσης για ακόμη δύο θερινές περιόδους με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς μισθώματος δια την εκμετάλλευση του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ για έκαστη θερινή περίοδο ανέρχεται σε Ευρώ 2.000,00. Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 28η του μηνός Μαϊου ημέρα Πέμπτη του έτους 2020 .

Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται το γραφείο ένα (1) της ΤΙΕΔΑ Α.Ε, το οποίο βρίσκεται εντός του δημοτικού κάμπινγκ Αλεξανδρούπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10 Ιουλ

Την πρόθεση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης εργασίας για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης  με αντικείμενο: Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό - (Ευρωπαϊκού Προγράμματος ).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν (1) ένα άτομο ειδικότητας διοικητικού προσωπικού συνολικά για ένα έτος .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

09 Ιουλ

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την «Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες χιλιάδες ( 200.000 ) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ