Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
23 Μαϊ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

15 Μαρ
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τα αρχεία της διακηρυξης και της περίληψης της.
02 Ιουν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016/05/Β

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΑΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

02 Ιουν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016/05/Β

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

02 Ιουν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016/05/Δ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ

24 Μαρ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος αναφέρει ότι η ΤΙΕΔΑ Α.Ε. θα πρέπει για το έτος 2016 να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού προβλέπεται να ανέλθει σε 1874,45ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης.
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ. κ. συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ